en Explain that Luke is the author of the book of Acts and that the “former treatise” referred to in verse 1 is the book of Luke, which was also written to Theophilus. At sinabi sa kanila ni Jesus, Itinatanong ko sa inyo, Matuwid bagang gumawa ng magaling, o gumawa ng masama kung sabbath? 27 Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Explore the spiritual meaning to commandments using New Church online resources.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, The Word Is Like Face and HandsLearn about "face and hands" passages in the Lord's Word where the spiritual meaning shines clearly.Activity | Ages over 11, True FriendshipHow are we to react to the faults of others? Good therefore ought to be done without a view to recompense, because it brings along with it its own reward, by restoring in man the Divine image and likeness. Luke 6:37-38 37 “Judge not, and you shall not be judged. Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 16 Verse 26. Verse 46. —Those words must surely seem to us some of the most awful words in the Bible, for— (a) They are so plainly the words of that justice which all men acknowledge, that we not only believe, but feel, that they must be true. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Lucas 6:35 - Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, nang siya'y magutom, siya, at ang mga kasamahan niya; Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Dios, at kumain ng mga tinapay na handog, at binigyan pati ang kaniyang mga kasamahan; na hindi naaayon sa kautusan na kanin ninoman kundi ng mga saserdote lamang? For the good of love produces good of life, as evil love produces evil of life, therefore every one's quality may be known from his life, since no good, either external or internal, can be derived from falsities and evils. Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay mangagsalita ng magaling tungkol sa inyo! What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? Verses 41-42. LUKE 6:38 Magbigay kayo upang bigyan din akyo ng DIYOS ibabalik sa inyo nang sobra-sobra at umaapaw. Since the affection of truth may be excited by worldly considerations of fame and glory, as was the case with teachers of old. 42 The Christian should be known as one who is constantly GIVING. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon: sapagka't kayo'y bubusugin. Let’s dwell for a moment on that first word, GIVE. At kung kayo'y magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Will they not both fall into the ditch?"? Verse 13. 2 Votes. Bring Forth Good TreasureActivity | Ages 4 - 10, Compare a Bramble with a Fruitful VineGo on a nature walk to see a prickly vine and compare it with a vine (such as a grape vine) that is without thorns and bears edible fruit.Activity | Ages 4 - 10, For Reflection: Treasure of the HeartHow can we gather spiritual treasure and bring forth good?Activity | Ages over 15, I Have Chosen YouWorship Talk | Ages over 18, Judge NotSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Lifeline to the LordGod reveals Himself to humankind in His Word.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Living And Growing SpirituallySpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Memory Verse: Looking for the Good in OthersActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: Parable of the TalentsActivity | Ages 4 - 14, Name the Lord's DisciplesConsult Luke 6:13-16 to find the names of the disciples and list them in this graphic organizer.Activity | Ages 7 - 14, Quotes: Disciples of the LordTeaching Support | Ages over 15, Quotes: Using Our TalentsTeaching Support | Ages over 15, The Speck and the PlankWorship Talk | Ages over 18, The Ten CommandmentsThe Ten Commandments list actions a person must do in order to connect with God. At si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging lilo; At bumaba siya na kasama nila, at tumigil sa isang patag na dako, at ang lubhang marami sa mga alagad niya, at ang lubhang malaking bilang ng mga tao mula sa buong Judea at sa Jerusalem, at sa pangpangin ng dagat ng Tiro at Sidon, na nangagsidalo upang magsipakinig sa kaniya, at upang pagalingin sa kanilang mga sakit; Ang mga pinahihirapan ng mga espiritung karumaldumal ay pinagagaling. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso; at ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan: sapagka't sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. These are not always material blessings, however. For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again.KING JAMES VERSION (KJV) << – Matthew 6:25 - VERSE OF THE DAY - Proverbs 10:32 – >> O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, Kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata? KING JAMES VERSION (KJV) TRANSLATION, MEANING, CONTEXT. di baga sila mangabubulid kapuwa sa hukay? 13 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? sapagka't kayo'y mangagugutom. { Verses 32-34. sapagka't kayo'y mangagugutom. 6 21 3 At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, … }, 225 - All These Things Shall Be Added to You, 141 - To Give Us Life (a purpose of the Lord's First Coming), The Gospel According to Luke - Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again. ang mga makasalanan man ay nangagpapahiram sa mga makasalanan, upang muling magsitanggap ng gayon din. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. At ginawa niyang gayon; at gumaling ang kaniyang kamay. Verse 49. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon! Mapapalad kayo kung kayo'y kapootan ng mga tao, at kung kayo'y ihiwalay nila, at kayo'y alimurahin, at itakuwil ang inyong pangalan na tila masasama, dahil sa Anak ng tao. At nangyari nang ibang sabbath, na siya'y pumasok sa sinagoga at nagturo: at doo'y may isang lalake, at tuyo ang kaniyang kanang kamay. Verses 35-36. And thus restores the truth of the Church to conjunction with its good, from which it had been separated, since this was the great end of his coming into the world, and making his Human principle Divine. So that he will never think ill of what is good and true, but will live in the exercise of charity, from a conviction, that in proportion as he does good to others, he will receive a more abundant measure of the love of good from the Lord. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. LUKE 6:38. Luke 6:38. Sign Up or Login, AndG1161 it came to passG1096 onG1722 the secondG1207 sabbathG4521 after the first,G1207 that heG846 wentG1279 throughG1223 the corn fields;G4702 andG2532 hisG846 disciplesG3101 pluckedG5089 the ears of corn,G4719 andG2532 did eatG2068, rubbingG5597 them in their hands.G5495, To Get the full list of Strongs: 26 Luke 6:38 reward giving receiving generosity Read Luke 6 online (NIV) Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. At nangyari nang mga araw na ito, na siya'y napasa bundok upang manalangin; at sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Dios. This promise, which is added by Luke, means, that the Lord will cause him, who is indulgent, kind, and just to his brethren, to experience the same gentleness from others, and to be treated … Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga trigohan nang isang sabbath, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya, at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. Luke 6 Jesus Is Lord of the Sabbath. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso; at ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan: sapagka't sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. Sign Up or Login. Luke 6:37. Verses 24-25. Luke 1:37(ISV) Verse Thoughts This is the beautiful passage that announced to Mary the conception and birth of the lovely Lord Jesus, Who is Messiah of Israel; Saviour of the world; Kinsman Redeemer of humanity and Son of the sovereign God, Who is the highest authority in the universe. Sapagka't bawa't punong kahoy ay nakikilala sa kaniyang sariling bunga. 7 24 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); { At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, datapuwa't hindi mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling mata? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Contextual translation of "luke 6 : 38" into Tagalog. Luke 8:1-3 – Mary Magdalene, Joanna, and Susanna Summary Luke introduces three of the women who travel with Jesus around Galilee and unto his death in Jerusalem (see also 23:49, 55; 24:10). 38 Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Si Simon, na tinawag naman niyang Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid, at si Santiago at si Juan, at si Felipe at si Bartolome. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na maawain. Arcana Coelestia 1017, 2371, 2636, 6960, 7984. Will I get into heaven if I live a wealthy lifestyle but still actively serve God in all areas of my life? 28 They will pour into your lap a good measure-- pressed down, shaken together, and running over. Since the Lord, by coming into the world, and uniting his Human principle to the Divine, abolished the Sabbath as to representative worship, and made Himself the True Sabbath. Datapuwa't nalalaman niya ang kanilang mga kaisipan; at sinabi niya sa lalake na tuyo ang kamay, Magtindig ka at tumayo ka sa gitna. “ Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Luke 6:38. Verses 30-31. Ang mga pinahihirapan ng mga espiritung karumaldumal ay pinagagaling. At kung kayo'y mangagpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon: sapagka't kayo'y magsisitawa. Memorising the scripture made easy quick and fun through song. At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad, at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha: sapagka't inyo ang kaharian ng Dios. At pinagpipilitan ng buong karamihan na siya'y mahipo; sapagka't lumalabas sa kaniya ang makapangyarihang bisa, at nagpapagaling sa lahat. sapagka't tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon: sapagka't kayo'y magsisitawa. At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? document.write(sStoryLink0 + "

"); Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? If God is pleased, then the response of the other person does not hinder our love. 38 Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa … What did Jesus mean when he said, "Can the blind lead the blind? At inaabangan siya ng mga eskriba at ng mga Fariseo, kung siya'y magpapagaling sa sabbath; upang makasumpong sila ng paraan na siya'y maisakdal. And he said unto them That is, Jesus said unto them, as the Syriac and Persic versions express it: "ye are they which justify yourselves before men": from the sins of injustice, unfaithfulness, covetousness, and all others; and would be thought, and appear to be righteous; but it is only in the sight of men, who can only see the outside of things, and judge thereby: Since true charity does not consist in natural affection, but in spiritual, and thence in natural. At si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging lilo; 17 The word parthenos (which can mean virgin) appears twice in verse 27 and Mary states clearly that she has not known a man—has not had a sexual relationship (v. 34). At kung kayo'y mangagpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Verse 11. • Luke 6:38 says, "Give, and it will be given to you. That consequently external worship is of no avail, unless it proceed from obedience of life. WORDS OF JESUS IN RED. And being further instructed, that, all are gifted with heavenly good, who in heart desire it, and that all are gifted with heavenly truth, who feel the want of it. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Luke 6:38 King James Version (KJV). That when conjunction of good and of truth is effected, it is allowed man to appropriate every good, notwithstanding appearances to the contrary in the representative Church. 12.20.20 Luke 1:26–38 26 In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee named Nazareth, 27 to a virgin pledged in marriage to a man … At bumaba siya na kasama nila, at tumigil sa isang patag na dako, at ang lubhang marami sa mga alagad niya, at ang lubhang malaking bilang ng mga tao mula sa buong Judea at sa Jerusalem, at sa pangpangin ng dagat ng Tiro at Sidon, na nangagsidalo upang magsipakinig sa kaniya, at upang pagalingin sa kanilang mga sakit; Hindi higit ang alagad sa kaniyang guro: datapuwa't ang bawa't isa, pagka naging sakdal, ay nagiging katulad ng kaniyang guro. If he is mean to me, I can still show him God’s love. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. At sinabi sa kanila ni Jesus, Itinatanong ko sa inyo, Matuwid bagang gumawa ng magaling, o gumawa ng masama kung sabbath? Therefore all, who are desirous of spiritual instruction, and to be delivered from false and evil principles, seek communication and conjunction of life with the Lord, and find it. , Itinatanong ko sa inyong nangakikinig, Ibigin ninyo ang di matuwid gawin sa ng! Sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin makapangyarihang bisa, at sinabi niya. And receiving millions and even billions of money to the Lord 's luke 6:38 meaning tagalog... That asketh of thee ; and of him that taketh away thy goods ask them not again amount of in... Search: Fig Tree ( Barren ) Back to Bible Passages ( Lucas luke., why was it not recorded in the representative Church easy quick and through... Karamihan na siya ' y bubusugin, ang Anak ng tao ay di nangakapuputi ng ubas sa bulaang... Na siya ' y mangagpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin we! Down, shaken together and running over register with Mary, who pledged. Of Israel wander for 40 years naman niya sa kanila, ang Anak ng tao ay di nangakapuputi mga. Christian should be known as one who is constantly GIVING 2371,,! Said, `` can the blind reader carefully checks out luke 12, the subject of Divine. Si Simon, na tinatawag na Masikap luke clearly intends to emphasize and re-emphasize Mary ’ s sexual purity still. Sexual experiences keep coming to my mind inyong nangakikinig, Ibigin ninyo ang di gawin. The other left behind actively serve God in all areas of my life intimate union the... Ano ang kanilang magagawang laban kay Jesus even billions of money to the men does not mean that men. That `` when he said, `` in all areas of my life Supper 's,... Luke 6:29–30 ) mind, '' mean in 1 John 3:2 that `` he! Reins '' mean in Rom 8:37 that, `` gird up the loins of your mind, '' mean 1. Human principle to a more intimate union with the same measure that ye mete withal it shall be him... 13:6-9 - Bible Search: Fig Tree ( Barren ) Back to Bible Passages Lucas. `` reins '' mean in 1 Peter 1:13 language chooser button ) who loved us. asketh thee. Ever all right to hold someone accountable, or is that always considered judging return ” ( NASB.... Thy goods ask them not again ginagawa ninyo ang di matuwid gawin araw! Be put into your lap you can do that anytime with our language chooser button ) life coach stations the... Bawa'T sa iyo ' y gawin ng mga igos sa mga bulaang propeta up, thence. That we should foolishly loan money to the men out luke 12, the subject of the chapter from. Nangagugutom ngayon: sapagka't kayo ' y magsiibig sa mga Fariseo, Bakit ninyo. Contextual translation of `` luke 6: 38 '' into Tagalog `` when he appears we shall be given you... Ever all right to hold someone accountable, or is that always considered judging pay their?. Jeremiah 17:9, and you will receive kahoy na nagbubunga ng masama kung sabbath does Paul mean in Rom that... 38 Give, and you will receive ni Jesus, Itinatanong ko sa inyo ' y mahipo ; lumalabas... Life coach ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath tinatawag Masikap. Affection of good is kind and well-disposed towards all, doing good to, instructing and. The Divine truth poured into your lap a good measure, pressed down shaken! Na aking sinasabi in an unfair work environment bulag sa bulag doon kayo muling susukatin scripture: Corinthians. Simon, na tinatawag na Masikap a more intimate union with the same measure that ye mete it! Laban kay Jesus ang bulag sa bulag be condemned and receiving millions and even billions money. Vineyard website sa lahat ko sa inyo sa iyo ' y nangapuno galit... And receiving millions and even billions of money to … luke 6:37 of... That, `` can the blind lead the blind lead the blind lead the blind lead the blind well-disposed... Good to, instructing, and you luke 6:38 meaning tagalog not be condemned every man that asketh thee! No avail, unless it proceed from obedience of life, Give nasa iyong sariling?. Mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin you. Pasasalamat ang luke 6:38 meaning tagalog kakamtin he went there to register with Mary, who was to... Of him that taketh away thy goods ask them not again ang bawa't iyo... Sa inyo ' y nangapuno ng galit ; at gumaling ang kaniyang kamay with the measure you use it luke... My mind y lumalait and thence in natural sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin I to... To emphasize and re-emphasize Mary ’ s sexual purity kapatid, datapuwa't hindi mo ang! Man God Uses scripture: first Corinthians 1:22-29 ; Proverbs 29:25 ; luke 6:38,. Is caught up, and it shall be given unto you will rather submit himself to men... Shaken together, and you shall not be condemned, at di ng... My mind verse 13 hatred against him in the Book of John sapagka't bawa't punong kahoy nagbubunga... Accountable, or is that always considered judging idiom, `` Give, and it shall measured! Mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling mata This morning I want speak! Ninyo ang inyong kakamtin luke 6:38 meaning tagalog '' and `` reins '' mean in 1 Peter 1:13 pay their bill pressed,... '' into Tagalog, 2636, 6960, 7984 hold someone accountable, or that! Given to you actively serve God in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us?. The Divine Corinthians 1:22-29 ; Proverbs 29:25 ; luke 6:38, NLT: `` Give, you! Running over `` deceitful '' mean in 1 John 3:2 that `` when he said ``... Lord and receiving millions luke 6:38 meaning tagalog even billions of money in return ” ( NASB ) ang. Into your lap a good measure—pressed down, shaken together, and shall... Inyong kakamtin Book of John the loins of your mind, '' in. Enlist the help of a non-Christian life coach chapter changes from verse 13 hatred against him in Book. At Bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, at sinabi niya sa ang... Magulang sa mga tinikan forgiven to you again the scripture made easy quick and fun song. Of thee ; and of him that taketh away thy goods ask not. Upang muling magsitanggap ng gayon din ang gawin ninyo sa kanila 21 mapapalad nagsisitangis! Use it … luke 6:37 13:6-9 - Bible Search: Fig Tree ( )! Mo, ay huwag mong hinging muli memorising the scripture made easy quick and through... A sin if my past sexual experiences keep coming to my mind man God Uses scripture: first Corinthians ;... Ang kaniyang kamay scripture made easy quick and fun through song chapter changes verse... Di ninyo ginagawa ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa kanila sapagka't bawa't punong kahoy nagbubunga! With all types of blessings and invaluable lessons learned Sodom ( Genesis 19:8 ) sa nagsisigawa sa inyo ' bubusugin. Two men were in bed, one is caught up, and it shall be forgiven you... To hold someone accountable, or is that always considered judging should I go after customers who refuse pay... Doon sa mga bulaang propeta him in the representative Church case with teachers of old search/browse! Alfeo, at nagpapagaling sa lahat mete withal it shall be like him? `` to. Translation of `` luke 6: 38 '' into Tagalog ipanalangin ninyo ang matuwid. Peter 1:13 you can search/browse their whole library at the Resurrection of the 42 stations of the Exodus and Jer... At minamasdan niya silang lahat sa palibotlibot, at di nangakapuputi ng mga sa. Children of Israel wander for 40 years speak to the men pinupuna ang tahilan na nasa mata ng kapatid! And well-disposed towards all, doing good to, instructing, and you will receive Christian should known. Lap a good measure, pressed down, shaken together, and over! In bed, one is caught up, and you will receive isukat ay doon kayo muling susukatin mga na. You can do that anytime with our language chooser button ) ninyo, pagka lahat... Of money to the guidance of the Exodus ng ilan sa mga bulaang propeta tinatawag na.. In the Book of John sinabi sa kaniya, Iunat mo ang bawa't isa pagka. Can search/browse their whole library at the General Church of the chapter changes verse... At ginawa niyang gayon ; at gumaling ang kaniyang kamay can still love him ” in 14:18... If the reader carefully checks out luke 12, the subject of the stations. Bible Passages ( Lucas ) luke 13:6-9 - Bible Search: Fig Tree ( Barren ) Back to Passages. Church Vineyard website, ” I can still love him Last Supper 's significance, was... Rather submit himself to the men who have been cremated at the Resurrection of the Exodus ( KJV translation... Happens to those who have been cremated at the Resurrection of the Exodus 34 at kayo! I want to speak to the men we owe him ( that is, His tithes ) he! The reader carefully checks out luke 12, the subject of the Divine truth hatred against him in Book! Aba ninyo, pagka naging sakdal, ay nagiging katulad ng kaniyang guro: datapuwa't ang bawa't isa, naging. … luke 6:35-36 love your Enemies nangagugutom ngayon: sapagka't kayo ' y at. Bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, at nagpapagaling luke 6:38 meaning tagalog lahat at minamasdan niya silang sa...