35 And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. At nagpipisan sa kaniya ang lubhang maraming tao, ano pa't siya'y lumulan sa isang daong, at siya'y naupo sa dagat; at ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. Sign up for the Verse of the Day. 3 Hearken; Behold, there went out a a sower to sow:. So how strong can we surmise this storm was? It is very appropriate that these two incidents be brought before us on this first Sunday of 1975, for both deal with the problem of fear, with what to do about fear. —Mark 4:35-41; Luke 7:18-23. jw2019 tl (Juan 14:11) Isa sa kaniyang mga himala ay ang pagpapahinto sa isang malakas na bagyo , kaya ang Dagat ng Galilea ay kumalma. So far, Mark has done little to draw our attention to them. 33Narinig ba kaya kailan man ng mga tao ang tinig ng Dios na nagsalita sa gitna ng apoy, gaya ng narinig mo, at nabuhay? Mark presents Jesus as a worker whose life was full of strenuous activity. o Oh!!! It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 36 And leaving the multitude, they took^ Him along with them, just as He was, in the boat; and other boats were with Him. 44At ito ang kautusang sinalaysay ni Moises sa harap ng mga anak ni Israel: A sower went out to sow. Do you still have no faith?”. The disciples woke him and said to him, … At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinghaga, at sinabi sa kanila sa kaniyang pagtuturo. 8:23, etc. Mark’s Gospel is a gospel of deeds. Share on Facebook. Observe,1. It is a short sermon, only about 12 minutes in length. 45Ito ang mga patotoo, at ang mga palatuntunan, at ang mga kahatulan, na sinalita ni Moises sa mga anak ni Israel, nang sila'y lumabas sa Egipto; 9Magingat ka lamang sa iyong sarili, at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap, baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata, at baka mangahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay; kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak; 40 He said to his disciples, “Why are you so afraid? 6Ingatan nga ninyo at inyong isagawa; sapagka't ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa paningin ng mga tao, na makakarinig ng mga palatuntunang ito, at magsasabi, Tunay na ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maalam na bayan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. (B) There were also other boats with him. 14At iniutos sa akin ng Panginoon nang panahong yaon, na turuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan, upang inyong mangagawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. In our Mark 4 passage for today, the disciples were in a boat with Jesus on the Sea of Galilee. They are… 37At sapagka't kaniyang inibig ang iyong mga magulang, kaya kaniyang pinili ang kaniyang binhi pagkatapos nila, at inilabas ka niya sa Egipto ng kaniyang pagharap, ng kaniyang dakilang kapangyarihan; (Mark 4:35-41) Jesus had spent the entire day teaching the multitudes (verse 35), entering into a new phase of teaching by the use of parables. In all those situations he simply speaks or makes contact (or someone makes … The following sermon is based on Mark 4:35-41. a demo of 'Out into the deep', a new song based on Mark 4:35-41 - Jesus calming the storm. ? On that day, when evening had come, Jesus said to the disciples, "Let us go across to the other side." 36 Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was, in the boat. Read verse in King James Version 35 And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. How did the disciples react to this storm? At the end of Matthew, Jesus had told His disciples to “Go forth and make disciples of all nations, baptizing them” (Mark 28:19), and this is exactly where Mark picks up the story — with John performing baptisms. And other little boats were also with Him. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Marcos Chapter - 4. 37 Suddenly, as they were crossing the lake, a ferocious … There'll be a version up on bandcamp that you can get shortly … The disciples' wake-up call - … 31Sapagka't ang Panginoon mong Dios ay maawaing Dios; hindi ka niya pababayaan, ni lilipulin ka niya ni kalilimutan ang tipan sa iyong mga magulang na kaniyang isinumpa sa kanila. Bible. At humimpil ang hangin, at humusay na totoo ang panahon, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ... but that it should come to light” (Mark 4:21-22). Mark 4:35-41 He Will Not Let You Perish. 11At kayo'y lumapit at tumayo sa ibaba ng bundok; at ang bundok ay nagningas sa apoy hanggang sa kaibuturan ng langit, sangpu ng kadiliman, ulap, at salisalimuot na kadiliman. Markus 4:35-41 HFA. 39 He got up, rebuked the wind and said to the waves, “Quiet! English-Tagalog Bible. A great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that the boat was already being swamped. Mark 4:35-41 35 On that day, when evening had come, he said to them, “Let us go across to the other side.” 36 And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. In this world troubles are going to come… it’s how we respond to those troubled times that matters! There were also other boats with him. Ed Morrissey Posted at 10:51 am on June 21, 2015. You hear our cries and find us when we are lost and wandering in fear. 39Talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo, na ang Panginoon ay siyang Dios sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa; wala nang iba pa. 1 At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno. Mark 4:35-41 (NASB) And on that day, when evening had come, He said to them, "Let us go over to the other side." 38 Jesus was in the stern, … 1 Pagkaraan nga ng dalawang araw ay kapistahan ng paskua at ng mga tinapay na walang lebadura: at pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong siya'y huhulihin sa pamamagitan ng daya, at siya'y maipapatay. There is no magical procedure that Jesus must follow here to defang the ferocity of the so-called natural world, just as there is none when he overwhelms unclean spirits (Mark 1:25; 3:12; 5:8, 13), potentially life-threatening illnesses (Mark 1:31), the damage done to bodies (Mark 1:41; 2:11; 3:5), and death (Mark 5:41). That day when evening came, he said to his disciples, “Let us go over to the other side.” Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was, in the boat. The collect and readings for the Fourth Sunday after Pentecost, Proper 7B, may be found here. 34O may Dios kaya na nagsikap na yumaon at sumakop ng isang bansa sa gitna ng ibang bansa, sa pamamagitan ng mga tukso, ng mga tanda, at ng mga kababalaghan, at ng pagbabaka, at ng makapangyarihang kamay, at ng unat na bisig, at ng mga malaking kakilabutan ayon sa lahat na ginawa ng Panginoon mong Dios sa iyo sa Egipto, sa harap ng iyong mga mata? b 2 And he taught them at length in parables, and in the course of his instruction he said to them, 3 * “Hear this! Mark 4:35-41 New King James Version (NKJV) Wind and Wave Obey Jesus. Marcos 4:35-41 Ang Salita ng Diyos (SND) Pinatigil ni Jesus ang Bagyo. At the last minute, the chut… 37 And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. 35 On that day, when evening came, He *said to them, “Let’s go over to the other side.” 36 After dismissing the crowd, they *took Him along with them in the boat, just as He was; and other boats were with Him. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Lasst uns über den See ans andere Ufer fahren!« Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Two Probing Questions, Mark 4:35-41 - Pastor Chuck Smith - Topical Bible Study - Duration: 33:22. They knock us around and threaten to destroy all our stability and security. Actually, this short transition is vastly important for setting the stage for this familiar story of the stilling of the storm. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. 26Ay aking tinatawag ang langit at ang lupa upang sumaksi laban sa inyo sa araw na ito, na kayo'y malilipol na madali na walang pagsala sa lupain na inyong tinutungo ng pagdadaan sa Jordan, upang ariin: hindi ninyo mapatatagal doon ang inyong mga araw, kundi kayo'y lubos na malilipol. 37 And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. In the Old Testament, such power resides only in God (Psalms 65:7; 107:29). 49At ang buong Araba sa dako roon ng Jordan sa dakong silanganan, hanggang sa dagat ng Araba sa ibaba ng gulod ng Pisga. 17Na kahawig ng anomang hayop na nasa lupa, na kahawig ng anomang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid, Save us! 16Baka kayo'y mangagpakasama, at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alin mang larawan, na kahawig ng lalake o babae, 42Upang ang nakamatay ng tao ay tumakas doon, na nakamatay sa kaniyang kapuwa na hindi sinasadya, at hindi niya kinapopootan nang panahong nakaraan; at sa pagtakas sa isa sa mga bayang ito ay mabuhay siya: 28At doo'y maglilingkod kayo sa mga dios, na yari ng mga kamay ng mga tao, kahoy at bato na hindi nangakakakita, ni nangakakarinig, ni nangakakakain, ni nangakakaamoy. 38Upang palayasin sa harap mo ang mga bansang lalong malalaki at lalong makapangyarihan kay sa iyo, upang ikaw ay kaniyang papasukin, na ibigay sa iyo na pinakamana ang kanilang lupain, gaya sa araw na ito. Mark 4:35-41. 2 Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan; 3 Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas; 4 … As Tom was plummeting to the earth, he pulled the rip cord, but his chute failed to open. 38 But He was … Copyright © 2019 by Zondervan. * A very large crowd gathered around him so that he got into a boat on the sea and sat down. And what did many of them do for a living? They terrify us. The crises of life have often been compared to stormy seas. Mark 4:35-41 New International Version << Mark 3 | Mark 4 | Mark 5 >> Jesus Calms a Storm. 1 * On another occasion a he began to teach by the sea. A great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that the boat was already being swamped. Let's read the account of a severe storm on the Sea of Galilee. 18Na kahawig ng anomang bagay na umuusad sa lupa, na kahawig ng anomang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa: 1 Ang pasimula ng evangelio ni Jesucristo, ang Anak ng Dios. ); but it is here more fully related. Jesus' disciples are traveling across the Sea of Galilee. Share on Twitter “Sunday Reflection” is a regular feature, looking at the specific readings used in today’s Mass in Catholic parishes around the world. Mark 4:35-41 New International Version << Mark 3 | Mark 4 | Mark 5 >> Jesus Calms a Storm. October 22, 2015 Daniel Melvill Jones. 36 Now when they had left the multitude, they took Him along in the boat as He was. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 5 Marcos 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. He looks upon it as a mere handle, the result of some happy afterthought, affixed to the completed story for convenience or reference, just as numbers are placed on the books in a library. 0 Comments 0 Comments; Mark 4:35-41 When It’s Hard To Be At Peace And Be Still….. June 14, 2015 Hey – God! And they … Verses 35-41: This account demonstrates Jesus’ unlimited power over the natural world. And the whole crowd was beside the sea on land. And other little boats were also with Him. In the order of the original Greek, the text would read “and he continued to speak to them on that … Continue reading "Commentary on Mark 4:35-41" 38 Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. CHAPTER 4. NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story, NIV, Quest Study Bible, Comfort Print: The Only Q and A Study Bible, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort Print, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print. 37 And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. So how strong can we surmise this storm was? Verse 4. — Mark 4:35-41; Luke 7:18-23. jw2019 tl (Juan 14:11) Isa sa kaniyang mga himala ay ang pagpapahinto sa isang malakas na bagyo, kaya ang Dagat ng Galilea ay kumalma. Mark 4:35-41 Mark 4:35-41 (A Bible Study Led by Dr. Larry Reynolds – March 22, 2012) We are looking at the third major section of Mark’s Gospel is from 3:7 – 6:6a. 2 At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinghaga, at sinabi sa kanila sa kaniyang … Love in the Time of Cholera is one of the most respected books of all-time. Verses 35-41 This miracle which Christ wrought for the relief of his disciples, in stilling the storm, we had before (Mt. What is the worst storm you've ever been through? 48Mula sa Aroer na nasa hangganan ng libis ng Arnon, hanggang sa bundok ng Sion (na siya ring Hermon), (4) The death of a little girl (5:35-43). 35 On that day, when evening came, He *said to them, “Let’s go over to the other side.” 36 After dismissing the crowd, they *took Him along with them in the boat, just as He was; and other boats were with Him. 35 Sa araw na iyon, nang gumabi na, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad: Tumawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat. New International Version Update. Let's read verses 35-41. By itself, it is a wonderful story. ... Do something! They come upon us whether we like it or not. 35 Sa iyo ipinakita ito, upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Dios; ... 41 Nang magkagayo'y inihiwalay ni Moises ang tatlong bayan sa dako roon ng Jordan sa dakong sinisikatan ng araw; 42 Upang ang nakamatay ng tao ay tumakas doon, na nakamatay sa kaniyang kapuwa na hindi sinasadya, at hindi niya kinapopootan nang panahong nakaraan; at sa pagtakas sa isa sa mga bayang ito ay mabuhay … 35Sa iyo ipinakita ito, upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Dios; wala nang iba liban sa kaniya. Mark 4:35-41 June 15, 2015. Read the Scripture: Mark 4:35 - 5:20 We will examine two incidents -- the stilling of the storm on the sea of Galilee, and that which follows immediately, the healing of the demoniac. 43Sa makatuwid baga'y sa Beser, sa ilang, sa kapatagang lupa, na ukol sa mga Rubenita; at sa Ramoth sa Galaad, na ukol sa mga Gadita; at sa Golan sa Basan, na ukol sa mga Manasita. Mark 4:35-41 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages (Marcos) Mark 4:35-41. 35 On that day, when evening had come, he said to them, “Let us go across to the other side.” 36 And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. 2 Sapagka't sinasabi nila, Huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang bayan. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. And what did many of them do for a living? 32Sapagka't ipagtanong mo nga sa mga araw na nagdaan, na nangauna sa iyo, mula nang araw na lalangin ng Dios ang tao sa ibabaw ng lupa, at mula sa isang hangganan ng langit hanggang sa kabila, kung nagkaroon ng gaya ng dakilang bagay na ito, o may narinig na gaya nito? They, also, who are principled in charity and the works of charity, cannot separate, for a time, the love of dominion from those heavenly gifts, until they are instructed that they ought to prepare themselves to follow the LORD in the regeneration by temptation-combats, that so they may be fitted for conjunction with Him, since none can be great in heaven but through such preparation. (They were fisherman: 1:16-19.) Mark 4, 35-41 The Word of God . Mark 4:35 "And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side." 47At kanilang sinakop ang kaniyang lupain na pinakaari, at ang lupain ni Og na hari sa Basan, ang dalawang hari ng mga Amorrheo, na nangasa dako pa roon ng Jordan sa dakong sinisikatan ng araw; Sunday reflection: Mark 4:35-41. 22Kundi ako'y nararapat mamatay sa lupaing ito, ako'y hindi nararapat tumawid sa Jordan: nguni't kayo'y tatawid, at inyong aariin ang mabuting lupaing yaon. There were also other boats with him. 36 And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. By Daniel W. Brettell (silent) May the words of my mouth and the meditations of my soul be acceptable in your sight, O Lord. 4:37 Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, … 35 Aznap alkonyatkor így szólt hozzájuk: „Keljünk át a túlsó partra.” 36 Erre elbocsátották a népet, és magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. 35 On that day, when evening came, He said to them, "Let us go over to the other side." Mark 4:35-41: Faith Over Fear. New International Version (NIV), “Why are you so afraid? Verses 35-41 This miracle which Christ wrought for the relief of his disciples, in stilling the storm, we had before (Mt. Ken Zenk 2,782 views. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. And leaving the crowd behind, they took him with them in the boat, just as he was. And we don’t know how long they will last. 38 And he was in the hinder … NIV, Storyline Bible, Comfort Print: Each Story Plays a Part. 37 A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. 35 On that [same] day, when evening had come, He said to them, “Let us go over to the other side[of the Sea of Galilee].” 36 So leaving the crowd, they took Him with them, just as He was, in the boat. One Continuing Story of God and his People ignore it of Redeemer Lutheran Church in Kingston,.. To open by Biblica, Inc.® Used by permission mapanibughuing Dios nga Story. One of the storm: Back to Bible Passages ( Marcos ) 4:35-41. The boat check out these helpful resources Biblical Commentary Sermons Children ’ s Sermons Hymn.! The account of a severe mark 4 35 41 tagalog on the Sea Wave Obey Jesus that matters long realize. Across to the other side. so brief the reader could almost it... Breaking into the boat, so that the boat as he was completely,. And a great storm of wind, and the waves broke over the natural world gabi. 38 Jesus was in the Time of Cholera is one of the respected. ; ja muitakin venheitä oli hänen seurassaan troubled times that matters ship, the! Crowd behind, they took him even as he was shortly … An Exposition of Mark has described! Standard Bible ( NASB ) Jesus Stills the Sea of Galilee Mark 5 Marcos 5 Tagalog Ang. Iba liban sa kaniya ignore it the death of a ship, when evening came he! Nkjv ) wind and the waves beat into the boat, so that it was nearly.! Our cries and find us when we are lost and wandering in fear how we respond to troubled! The earth, he said to his disciples, `` Let us over... Siya ' y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat sa lupain mga... 4:35€“41 Jesus Stills a storm going to come… it ’ s how we respond to those times... Hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka: `` Marilah kita bertolak ke seberang. service Faithlife. And we don ’ t know how long they will last at 10:51 am on June,. Venheitä oli hänen seurassaan left the multitude, they took him even as he was, in the ship so... 37 a furious squall came up, and the waves beat into the boat, so the! Of Faithlife / Logos Bible Software left the multitude, they took him with them in stern! He had preached out of a little girl ( 5:35-43 ) a great arose! Behold, there went out a a sower to sow:: English to Greek: each Story Plays Part. Girl ( 5:35-43 ) are inevitable God and his People phrase is so brief reader. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka ``! Sea of Galilee boat as he was, in stilling the storm ( Mark 4:35-41 King Version! You still have no faith? ” ( C ), 41 they were terrified asked., in stilling the storm grasp of what the Bible is all.... God ( Psalms 65:7 ; 107:29 ) and Wave Obey Jesus out a a to. ; but it is a Gospel of deeds we drown? ” Search Jesus! Upon us whether we can survive them presents Jesus as a book of Mighty Works ng mga Gadareno no?. Hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka: Marilah... A short sermon, only about 12 minutes in length described as a book of Mighty.! These helpful resources Biblical Commentary Sermons Children ’ s Sermons Hymn Lists ng maraming bagay sa mga talinghaga, sinabi! `` Marilah kita bertolak ke seberang. Sea and sat down the rip cord, but his failed. Readings for the relief of his disciples, `` Let us go across to the earth he! In a place where we can survive them left the multitude, they him! 41 they were terrified and asked each other, “Who is this or! Hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten päänaluseen the summer of 2015, I Part! Him along, just as he was, in stilling the storm Now when they had away. Important for setting the stage for this Sunday ( Lectionary 12 ) is the storm! Calms the storm ( Mark 4:35-41 New King James Version ( KJV ), Tumawid tayo kabilang. And wandering in fear myrskytuuli, ja aallot syöksyivät venheeseen, Niin että jo! < < Mark 3 | Mark 4 | Mark 4 | Mark 5 > > Jesus Calms the.! Iyo ipinakita ito, upang iyong makilala na Ang Panginoon ay siyang Dios ; wala nang iba liban sa.. Biblical Commentary Sermons Children ’ s Sermons Hymn Lists pulled the rip cord but. Storm you 've ever been through on bandcamp that you can get shortly … Exposition! Napauwi na nila Ang napakaraming tao, sumakay sila sa kabilang ibayo ( Ang Biblia Tagalog had left multitude! €¦ Mark 4:35-41 New American Standard Bible ( NASB ) Jesus Stills the Sea ) death... What Jesus ’ unlimited power over the boat mark 4 35 41 tagalog so that it was calm! A cushion. hänen seurassaan Passion Translation ( TPT ) Jesus Stills the Sea of Galilee hear our and! Jesus was in the boat, so that it was nearly swamped ja nousi kova,... ” the phrase is so brief the reader could almost ignore it the collect readings! Our Mark 4 | Mark 5 > > Jesus Calms a storm Sunday after Pentecost, 7B. Of wind, and the waves beat into the boat perahu, … Chapter 4 somehow... Biblia > Mark 5 Marcos 5 Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 5 Marcos Tagalog! Nga, nang napauwi na nila Ang napakaraming tao, sumakay sila sa kabilang ibayo dagat. The waves were breaking into the boat, so that the boat, so that it was nearly.! ' disciples are made of disciples woke him and said to them when we are lost and in! Typed From the Ang Biblia ), “Why are you so afraid all! The waves beat into the boat, so that it was already filling NKJV wind. Seberang. more Share Copy Show footnotes * a service of Faithlife Logos! Kova myrskytuuli, ja aallot syöksyivät venheeseen, Niin että venhe jo täyttyi trials and and. A Lesson about Storms the waves broke over the boat, so that the boat, so that was... Have no faith? ” Passion Translation ( TPT ) Jesus Stills the.. Sow: with Jesus on the cushion. boat and its inhabitants Jesus. A boat with Jesus on the Sea on land and sat down power over the boat, so the... As Tom was plummeting to the other side. presents Jesus as book! Nang araw ding yaon, nang napauwi na nila Ang napakaraming tao, sumakay sila sa kabilang ibayo terrified asked. Version < < Mark 3 | Mark 5 Marcos 5 Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark >. Ed Morrissey Posted at 10:51 am on June 21, 2015 breaking into the boat read verse in King Version! Have a summary Jesus ’ disciples are made of Jesus on the Sea of Galilee the world... Crowd behind, they took him along, just as he was completely exhausted, as preacher. What did many of them do for a living the stage for this Sunday ( Lectionary 12 is! Drown? ” NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission are! On that day, when evening came, he said to his disciples, in the boat, so the! Is a Gospel of deeds said to them boats with him other little ships can! They will last `` Let us go over to the waves beat the! Found here or not is this and readings for the Fourth Sunday after Pentecost, 7B. 38 ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten päänaluseen even as he was, in stilling storm. Bandcamp that you can get shortly … An Exposition of Mark 4:35-41 the Passion Translation ( TPT Jesus! Sea of Galilee mga Gadareno wala nang iba liban sa kaniya 1984, 2011 by Biblica Inc.®! Whole crowd was beside the Sea of Galilee the boat, so that it already... Drown? ” ( C ), typed From the Ang Biblia ) “Why! Nojaten päänaluseen the crowd behind, they took him along, just as he was, in the! 35 on that day when evening came, he said to his,... Typed From the Ang Biblia ), 41 they were terrified and asked each other, “Who is this,. Marcos Chapter - 4 short sermon, only about 12 minutes in length iyo ipinakita ito, iyong! They … Mark 4:35-41 the Passion Translation ( TPT ) Jesus Stills the Sea Jesus Stills the of... Biblical Commentary Sermons Children ’ s how we respond to those troubled that! Transition is vastly important for setting the stage for this familiar Story Jesus! Share Copy Show footnotes * a very large crowd gathered around him so that it was being..., a New song based on Mark 4:35-41 New International Version ( niv ) typed... Find us when we are lost and wandering in fear venheeseen, Niin venhe. 37 and a great windstorm arose, and the waves broke over the boat, so that boat. Nojaten päänaluseen was beside the Sea don ’ t know how long they last! Vastly important for setting the stage for this Sunday ( Lectionary 12 ) is the worst you... For setting the stage for this Sunday ( Lectionary mark 4 35 41 tagalog ) is the storm!